vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại cây.vn
Giá tốt

Tụng Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni 108 biến ( Phạn ngữ) Casket Seal DharaniMua Ngay trên Shopee: Mua Ngay

Mua Ngay trên Lazada: Mua Ngay

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại cây.vn
vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại cây.vn

Mua Ngay trên Tiki: Mua Ngay

Tag: Chú bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Tụng Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Bảo khiếp ấn đà la ni, bao khiep an dalani, casket seal dharani

Xem thêm: https://cây.vn/gia-tot

Nguồn: https://cây.vn

Rate this post

Originally posted 2020-07-29 04:05:18.

vay tiền online, bất động sản khuyến mãi giảm giá cực sốc căn hộ VIP 3 phòng ngủ chỉ có tại cây.vn

18 Comments

 1. Nguyện đến được nơi Như Lai trú ở, thanh tịnh niết bàn, nguyện đem chánh pháp thuyết cho hết thải chúng sanh cùng đến với niết bàn
  Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai

  Reply
 2. Nam mô,tri a đờ vi ca nâm,sa qua,ta tha ga ta nâm

  ôm,bu vi-ba qua na
  -va re
  va cha na-va cha ti,su ru,su ru,đa ra,đa ra

  sa qua,ta tha ga ta,đa tu,đa re

  bách mâm,ba qua ti,cha da,va re,mu đờ re

  sờ ma ra,ta tha ga ta,đa ma- chất cờ ra,bờ ra qua ta na,va chờ re,bô đi man đa lâm ca ra lâm cờ ri te

  sa qua,ta tha ga ta a đi sờ thi te

  bu đi a,bu đi a,sâm bô đa ni,sâm bồ đa da

  cha la,cha la,cha lan tu
  sa qua va ra na ni,sa qua,ba ba,vi ga te
  hu ru,hu ru,sa qua,sô ca,vi ga te
  sa qua,ta tha ga ta,hê ri da da,va chờ ri ni
  sâm ba ra,sâm ba ra
  sa qua,ta tha ga ta,gu hy a,đa ra ni-mu đờ re
  bu te,su bu te
  sa qua,ta tha ga a ta,đi sờ ti ta,đa tu ga be,sờ qua ha

  sa na da a đi sờ thi te,sờ qua ga
  sa qua,ta tha ga ta,hê ri đa da,đa tu,mu đờ re,sờ qua ha
  su bờ ra ti sờ thi ta,sờ tu be,ta tha ga ta a đi sờ thi te,hu ru,hu ru,hùm,hùm,sờ qua ha

  ôm,sa qua,ta tha ga tô sờ ni sa,đa tu,mu đờ ra ni

  sa qua,ta tha ga ra,sa đa tu,vu bu si ta a đi sờ thi te,hùm,hum,sờ qua ha

  🙏🙏🙏

  Reply
 3. 🐳🐳🐳 rồi cũng có ngày mình thuộc ĐÀRANI 🐳🐳🐳

  Na Mô Tát Đát Lị Dã, Địa Vĩ Ca Nẩm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Nẩm. Úm Bộ Vĩ Bà Phạ Na Phạ Lị, Phạ Dã Lê Phạ Dã Trai, Tô Rô Tô Rô, Đà Ra Đà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Đà Đổ Đà Lê Bát Na Mẫu Bà Phạ Đế Nhạ Dã Phạ Lê,

  🐜Mẫu Đát Lê Tát Ma Ra Đát Tha Nghiệt Đa. Đạt Ma Chước Ca Ra Bát La Mật Lật Đa. Na Phạ Nhật La Mạo Địa Mẩn Noa, Lăng Ca Ra Lăng Hật Rị Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Địa Sắc Xỉ Đế. Mạo Đà Giã Mạo Đà Giã, Mậu Địa Mậu Địa. Một Đình Giã Một Đình Giã. Sám Mạo Đà Nể, Sám Mạo Đà Giã. Giã Lã Giã Lã, Giã Nại Đô Tát Phạ, Phạ Ra Noả Nể, Tát Phạ Bá Ba Vĩ Nghiệt Đế. Hộ Rô Hộ Rô Tát Phạ Thú Ca Nhị Nghiệt Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa.

  🐢Hất Rị Ra, Tam Bà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Ngu Hế Giã Đà Ra Ni Mẫu Niết Lê, Ra Một Duệ, Tô Một Đệ, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa.

  🐦Hật Phạ Hạ, Tô Bát La Để, Sắc Xỉ Sa Đa Tát Đổ, Bế Đát Tha Nghiệt Đa. Địa Sắc Xỉ Đế, Hộ Rô Hộ Rô, Hồng Hồng Ta Phạ Hạ. Úm Tát Phạ, Đát Tha Nghiệt Đa, Ổ Sắc Xỉ Sa Đà Đổ Mẫu Nải Ra, Ni Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đơn, Ta Đà Đổ Vĩ Bộ, Sử Đa Địa Sắc Xỉ Đế, Hồng Hồng Soá Ha.

  🍄🍄🍄🍄hãy nỗ lực học thuộc 📥📥📥📥

  Reply
 4. http://giahungtangkinh.blogspot.com/2017/11/kinh-bao-khiep-than-chu.html
  BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI (ĐỌC THEO ÂM HÁN VIỆT): Na Mô Tát Đát Lị Dã, Địa Vĩ Ca Nẩm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Nẩm. Úm Bộ Vĩ Bà Phạ Na Phạ Lị, Phạ Dã Lê Phạ Dã Trai, Tô Rô Tô Rô, Đà Ra Đà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Đà Đổ Đà Lê Bát Na, Mẫu Bà Phạ Đế Nhạ Dã Phạ Lê, Mẫu Đát Lê Tát Ma Ra Đát Tha Nghiệt Đa. Đạt Ma Chước Ca Ra Bát La Mật Lật Đa. Na Phạ Nhật La Mạo Địa Mẩn Noa, Lăng Ca Ra Lăng Hật Rị Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Địa Sắc Xỉ Đế. Mạo Đà Giã Mạo Đà Giã, Mậu Địa Mậu Địa. Một Đình Giã Một Đình Giã. Sám Mạo Đà Nể, Sám Mạo Đà Giã. Giã Lã Giã Lã, Giã Nại Đô Tát Phạ, Phạ Ra Noả Nể, Tát Phạ Bá Ba Vĩ Nghiệt Đế. Hộ Rô Hộ Rô Tát Phạ Thú Ca Nhị Nghiệt Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hất Rị Ra, Tam Bà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Ngu Hế Giã Đà Ra Ni Mẫu Niết Lê, Ra Một Duệ, Tô Một Đệ, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hật Phạ Hạ, Tô Bát La Để, Sắc Xỉ Sa Đa Tát Đổ, Bế Đát Tha Nghiệt Đa. Địa Sắc Xỉ Đế, Hộ Rô Hộ Rô, Hồng Hồng Ta Phạ Hạ. Úm Tát Phạ, Đát Tha Nghiệt Đa, Ổ Sắc Xỉ Sa Đà Đổ Mẫu Nải Ra, Ni Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đơn, Ta Đà Đổ Vĩ Bộ, Sử Đa Địa Sắc Xỉ Đế, Hồng Hồng Soá Ha.

  Reply
 5. Namad sedeliya divi kanam, sava tathagatanam,
  Om bhuvibha vadhavari, vachari vachatai,

  suru suru dhara dhara, sarva tathagata dhatudhari,
  padmabhavati jayavari mudri smara.

  Tathagata dharma chakra, pravartana vajri bodhi pana,
  Rumkara rumkriti, Sava tathagata dhistite,

  Bodhaya bodhaya bodhi bodhi, Buddhya buddhya,
  Samboddhani samboddhaya, Chala chala chalamtu,

  Sarva varanani,Sarva papavigate,
  Huru huru sarva sukhavigati,

  Sarva tathagata haridaya vajrani, Sambhara sambhara,
  Sarva tathagata suhaya dharani mudri,

  Buddhi subuddhi, Sarva tathagata dhistita,
  dhatu garbhe svaha samaya dhistite svaha,

  sarva tathagata haridaya, dhatu mudri svaha,
  supra tisthita stubhe tathagata dhistite,
  huru huru hum hum svaha,

  Om sarva tathagata usnisa, Dhatu mudrani,
  Sarva tathagatam sadha tuvibhusita,
  Dhistite hum hum svaha.

  Reply
 6. Treasure Chest Seal Dhāraṇī (一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經)
  namas tryadhvikānāṁ sarva tathāgatānāṁ | oṁ bhuvi-bhavana-vare | vacana-vacati suru suru dhara dhara | sarva tathāgata dhātu dhare | padmaṁ bhavati jaya vare mudre | smara tathāgata dharma-cakra pravartana vajre bodhimaṇḍālaṁkārālaṁkṛte | sarva tathāgatādhiṣṭhite | bodhaya bodhaya bodhi bodhi | budhya budhya saṁbodhani saṁbodhaya | cala cala calantu | sarvāvaraṇāni sarva pāpa vigate | huru huru sarva śoka vigate | sarva tathāgata hṛdaya vajriṇi | saṁbhāra saṁbhāra | sarva tathāgata guhya dhāraṇī-mudre | bhūte subhūte | sarva tathāgatādhiṣṭhita dhātu garbhe svāhā | samayādhiṣṭhite svāhā | sarva tathāgata hṛdaya dhātu mudre svāhā | supratiṣṭhita stūpe tathāgatādhiṣṭhite huru huru hūṁ hūṁ svāhā | oṁ sarva tathāgatoṣṇīṣa dhātu mudrāṇi | sarva tathāgata sadhātu vibhūṣitādhiṣṭhite hūṁ hūṁ svāhā ||
  Sūtra of the Whole-Body Relic Treasure Chest Seal Dhāraṇī
  The Heart Secret of All Tathāgatas

  Reply

Post Comment

DMCA.com Protection Status